Varför IP-Only?

Det främsta skälet att välja IP Only har för oss varit de goda erfarenheter som fiberföreningarna för de sydöländska socknarna och för Norra Möckleby, Runsten och Långlöt haft av samarbetet med företaget. Där har man kommit upp i den anslutning om 63 procent av alla fastigheter i respektive socken som normalt krävts för att IP Only ska gå vidare med fiberutbyggnad. På södra Öland är man nu hösten 2016 redan igång och gräver och räknar med att ha nätet aktivt under 2017. IP Only’s kampanjer i Norra Möckleby, Runsten och Långlöt i samarbete med de tre lokala föreningarna där nådde målet i oktober och nu pågår projekteringsarbetet för grävning och arbetet med markavtal som engagerar de lokala ombuden som har den person- och lokalkännedom som behövs. Att komma upp i 63 procent anslutning kräver stor entusiasm och enträget arbete av de lokala arbetsgrupperna som är väl förankrade i var sin socken. Nu har målet till och med överträffats genom att ytterligare fastigheter velat ansluta sig vilket går så länge man inte grävt förbi dem.

Genom att IP Only har behov av utbyggd infrastruktur för andra ändamål i Glömminge och Algutsrum har man bestämt att gå vidare med utbyggnad redan om 30 procent av de tillängliga fastigheterna ansluts. Det innebär ca 450 beställningar. Om målet nås till årsskiftet och projekteringsarbete och ingående av avtal löper bra så siktar IP Only på att driftsätta även nätet i Glömminge-Algutsrum under 2017 (ta det som ett löfte om en målsättning).

Inga kostnader utgår för anslutning förutom det fasta beloppet 19900 kronor som betalas direkt eller genom avbetalning sedan nätet driftsatts. IP Only erbjuder ett öppet nät där man kan vänta med att abonnera på tjänster tills dess att det passar den enskilda kunden. Kanske vill man vänta tills kopparnätet stängs ned vilket enligt Telias besked i Ölandsbladet den 3 november inte kommer att ske under 2017 men väl kan komma snart därefter. Då försvinner fast telefoni och adsl. Det är därför förutseende att se om sitt hus och kunna gå över till fiberbredband och bredbandsbaserad telefoni då tiden är inne.

För de många inom socknarna Algutsrum och Glömminge som har deltidsboende i fritidshus erbjuder tjänsteleverantörer korttidsabonnemang på ett dygn, en vecka eller en månad som kan betalas med kort on-line med tillgång till internet direkt. Nätet är öppet för alla tjänsteleverantörer på lika villkor. För närvarande är de femton stycken. Flera erbjuder publika IP-adresser vilket är intressant för kunder som t ex vill fjärrstyra värme, ha kameror eller tillträde till larmenhet.

Vid installationen dras dubbel fiber till varje fastighet. Om man vill ha två separata tjänsteabonnemang i en byggnad görs två anslutningar vilka kan vara på olika platser i byggnaden. Kostnaden för sådan dubblerad anslutning är 4000 kronor. Återigen kan en eller båda anslutningarna sedan vara vilande tills en eller båda behöver tas i bruk. Samma förhållanden gäller om man vill ha den andra fiberanslutningen dragen till en annan byggnad inom samma fastighet. Kostnaden för sådan installation är 8000 kronor. Vi i fibergruppen kan ge tips om hur man kan ansluta intilliggande byggnader på egen eller annan fastighet med nätverkskabel eller trådlöst om man nöjer sig med ett anslutningsställe.

IP Only erbjuder anslutning på lika villkor till alla slags kunder, privat, lantbruk, företag, föreningar, kyrkliga sammanslutningar. För momspliktiga verksamheter är priset 19900 kr exkl. moms. För övriga är moms inkluderad i priset så den reella kostnaden blir samma för alla. Detta pris är kraftigt subventionerat för att man ska nå en hög grad av anslutning redan från början. Räkna med att det kan bli upp till dubbelt så dyrt att få fiber indraget i ett skede när nätet redan är draget och driftsatt.

I avgiften ingår grävning 45 meter inom tomt (fastigheten kan vara större; tomt är det markberedda området som vanligen ligger inom staket). Fiber kommer upp ur marken i sin slang och ansluts på yttervägg 50-150 cm ovan mark. En genomföring görs genom väggen och en skarvfiber dras från dosan på ytterväggen till den lilla enhet som omvandlar ljuspulserna i glasfibertråden till elektrisk impulser. I medieomvandlaren delas signalerna upp på internet, telefoni och TV och skickas till de apparater som ska ha dem via kabel eller trådlöst.

Kampanjen påbörjades i slutet av oktober och löper till årsskiftet. Förutom IP Only’s säljare som är verksamma med kontakter i området genom besök och per telefon så har de lokala ombuden en mycket viktig roll. Alla ställer upp frivilligt för den gemensamma goda saken att vår bygd ska ha bra kommunikationer för utvecklingen i framtiden. Särskilt viktigt för oss är IP Only’s unika åtagande att inte lämna någon inom området på kartan som vill ha fiber utan anslutning, detta oavsett om avstånd och markförhållanden gör lönsamheten i det enskilda fallet tveksam. Andra fiberföreningar som på ett tidigt stadium haft kontakter med Zitius har sedan valt IP Only eftersom Zitius inte velat garantera att man skulle gräva till alla i projektområdet. Dessutom var Zitius dyrare och krävde högre anslutningsgrad, 70 procent i stället för 63 som är det brukliga hos IP Only.

Många fastigheter inom socknarna används endast periodvis. Det är angeläget att de deltidsboende känner solidaritet med de fastboende som behöver bra kommunikationer och att därför även de deltidsboende beställer fiber under den här kampanjen så att antalet beställningar kommer upp i den nivå som krävs för att utbyggnad ska ske. Visst kanske man klarar sig med mobilt bredband under kortare perioder men tänker man så tar man ingen hänsyn till de fastboendes behov och framtida teknik och behovet av bra telefoni.

För hundra år sedan pulsade små barn genom djup snö från Österskog mot skolan i Glömmminge, rädda komma försent till de stränga lärarna Alrik Palm och Tekla Arbin som slog dem och satte dem i skamvrån där de inte ens fick gå och kissa. Inte kunde någon ana att en oförutsägbar teknikutveckling skulle göra det möjligt för barn att i en framtid sköta skolarbete på distans när fåken härjar. För Öland är detta ett lika viktigt steg som bron var för snart ett halvt sekel sedan. Dessutom uppstår aldrig kapacitetsbrist i fibernäten. Inga köer som till färjor och bro. Och ingen påverkan på landskapet förutom att de kreosotbemängda telefonstolparna försvinner såsom de redan gjort från stranden invid Kalmarsund som syns på fotot överst på hemsidan. En renare naturupplevelse.

Tre aktörer bygger fibernät på Öland. Telia har sedan ett par år sin tätortssatsning vilken inneburit stor osäkerhet för alla dem utanför Stora Rör, Algutsrum och Färjestaden om när de skulle kunna få fiber efter det att Telia med Skanova plockat russinen ur kakan. Sedan trädde en annan aktör i TeliaSonera-koncernen in som heter Zitius. Det finns ingen samordning med tätortssatsningen men problemen med bristande kommunikation med de lokala fiberföreningar som bildats har varit stora liksom problemen för kunder att komma till tals med Telia i tätorterna. Kommunikationen har varit alltför enkelriktad uppifrån och ned eller lyst med sin frånvaro. IP Only är ett helt fristående företag som satsar brett i hela landet på att bygga stads- och landsbygdsnät och även att förse olika samhällsfunktioner med fiberförbindelser. De började på norra Öland i Böda och Byxelkrok och gjorde ett gott intryckt hos fibergrupperna där. Ryktet spred sig och de fiberföreningar på södra Öland som slagit sig samman för att antingen bygga själva eller vara en kompetent motpart till en leverantör tog kontakt med IP Only och avbröt kontakterna med Zitius som inte hade en lämplig modell för samarbete vartill kommer att Zitius är 2000 kronor dyrare utan att detta synes tillföra något. Läs gärna om dessa föreningars positiva erfarenheter på Facebook Fiberbredband på hela Sydöland och Fiber till Norra Möckleby. Se även hemsidorna byxelkrok.net/fiberinfo och fiber.norramockleby.se. IP only är mycket aktiva på norra Öland och driver flera kampanjer.

Den tätortssatsning Telia gjort i Algutsrum gjorde att den centrala bebyggelsen där undantogs från IP Only’s kampanj som framgår av kartan.

Zitius har sökt intresseanmälningar sedan i somras. För att börja bygga kräver Zitius en anslutningsnivå på 70 procent vilket utgör ca 880 fastigheter. På fyra månader har man till 10 november kommit upp i 287 anmälningar, det saknas således nära 600. Antalet anmälningar till Zitius minskar långsamt men säkert genom avbeställningar. Den som sätter sig in i förutsättningarna för att en utbredd fiberutbyggnad ska komma till stånd i våra socknar inser att IP Only, som bara behöver nå upp till trettio procents anslutning, motsvarande 450 fastigheter, och som dessutom har tvåhundra fastigheter fler att rekrytera från i sitt till ytan större område, har större möjlighet att komma i mål med sin satsning. Var och en som vill ha fiberbredband måste ta ställning till risken för att det blir dött lopp och att båda aktörerna kroknar innan mållinjen så att ingen av dem når upp till målet, t. ex. med 300 beställningar var. Den övergripande målsättningen för oss är att fiberutbyggnaden kommer till stånd. Detta sker säkrast genom bra värvningsarbete till IP Only och att de som tidigare beställt hos Zitius avbeställer där och satsar med oss andra på IP Only. Byter alla sida behöver IP Only bara ca 50 beställningar ytterligare för att uppnå målet som det ser ut idag efter en månads kampanj.

Avbeställning hos Zitius sker till samma adress som anmälan, landsbygd@zitius.com. Ange personnummer och adress och begär bekräftelse på att avbeställning skett. Bekräftelsen på avbeställningen kommer samma dag.

Beställning hos IP Only sker på deras hemsida enligt länk till vänster. Om man inte ångrat sig inom två veckor ligger beställningen fast men om IP Only kommer fram till att målet inte kan nås löses alla avtal oavsett den avtalsenliga bindningstiden.

Ställ gärna frågor via e-post till fibergloalg@gmail.com eller genom att ta kontakt med byombuden under rubriken Om oss.
(text 2016-11-12 kl 2156)

Arbetsgruppen för fiber i Glömminge och Algutsrum i samarbete med IP-Only Öland