MARKFRÅGOR

Här ska vi lägga in information om vad som händer sedan beslut om att dra fiber i området tagits. Markavtal ska upprättas och grävtillstånd ges från kommunen. Länsstyrelsen ska yttra sig om projekterade grävningar ut fornlämningssynpunkt. Om markavtal till äventyrs inte kan nås med viss markägare och alternativ till avsedd ledningsdragning inte föreligger kan det bli fråga om att söka ledningsrätt som är ett slags expropriativt förfarande till förmån för fiberföretaget. Det bör dock undvikas eftersom det är ett rättsligt förfarande som tar tid. Ledningsrätt kan också ges genom avtal.

Grävning ska också ske på den enskilda kundens tomtmark fram till byggnad där anslutning ska ske. Det ingår i priset (upp till 45 meter). Anvisningar ges för det fall att kunden föredrar att gräva upp sin trädgård själv, flytta på stenläggningar osv. Vidare hur håltagning ska ske och hur man kan förbereda installationen invändigt i huset så att det blir så snyggt och praktiskt som möjligt.

Studiexempel, inget annat, på ett markupplåtelseavtal för fiber som syftar till avtalsservitut (tidsbegränsat) eller ledningsrätt (ej tidsbegränsad) http://floghultsfiber.nu/wordpress/wp-content/uploads/2014/10/Markupplåtelseavtal_191014.pdf

Arbetsgruppen för fiber i Glömminge och Algutsrum i samarbete med IP-Only Öland